• neiyetu

Önümler

TOYOTA VKBA7554 üçin tigir merkezi

Gysga düşündiriş:

Hub göteriji (HUB podşipnik) rulmanyň esasy roludyr we konsentratoryň aýlanmagy üçin takyk görkezme bermek üçin hem eksenel ýük, hem radial ýük göterýär, örän möhüm bölek. Adaty awtoulag tigirli rulmanlar, iki sany rulonly podşipniklerden ýa-da şar rullaryndan ybaratdyr. Rulmanlary gurnamak, ýaglamak, möhürlemek we arassalamak awtoulag önümçilik liniýasynda amala aşyrylýar.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu gurluş awtoulag öndürýän zawodlarda ýygnamagy kynlaşdyrýar, ýokary çykdajy, ygtybarlylygy pes we awtoulag tehniki hyzmat nokadynda saklananda, rulmany arassalamak, ýaglamak we sazlamak hem zerurdyr. Tigir konsentratorynyň podşipnik birligi adaty burç kontakt şar podşipniklerinde we rolikli rulmanlarda ýerleşýär, onuň esasynda tutuşlygyna iki sany rulman bolar, gurnama arassalaýyş sazlaýyş ýerine ýetirijiligi gowy, goýulmaz, ýeňil agram, ykjam gurluş , ýüklemezden ozal möhürlenen rulman, daşarky tigir ýagly möhür we tehniki hyzmat we ş.m. üçin uly ýük göterijiligi we awtoulaglarda giňden ulanylýar, agyr ýük awtoulagynda ýuwaş-ýuwaşdan giňeliş amaly tendensiýasy bar.

Awtoulag merkezi podşipnikleri, bir hatar jübüt rolikde ýa-da top rulmanlarynda iň köp ulanylýar. Tehnologiýanyň ösmegi bilen awtoulag tigir merkeziniň birligi giňden ulanyldy. Hub göteriji enjamlaryň ulanylyş aralygy we ulanylyşy günsaýyn artýar we indi üçünji nesle öwrüldi: birinji nesil iki hatar burçly kontakt podşipniklerinden durýar. Ikinji nesliň podşipnikini daşarky geçelgesinde berkitmek üçin flanes bar, ony ruluň ýeňine diňe hoz bilen tigir şahasyna berkidip bolýar. Awtoulaglara hyzmat etmegi aňsatlaşdyrýar. Üçünji nesil merkezi podşipnik enjamy, podşipnik birligi we ABS-a garşy tormoz ulgamynyň kombinasiýasyny kabul edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:


  • Öňki:
  • Indiki: