• neiyetu

Önümler

Kiçijik uniwersal jübütlik

Gysga düşündiriş:

Jübütlemek Aýlanmak we hereket we tork geçirmek üçin dürli mehanizmlerde hereketlendiriji şahany we hereketlendiriji şahany berk birikdirmek üçin ulanylýan mehaniki bölek. Käwagt miliň beýleki bölekleri bilen (meselem, dişli, kasna we ş.m.) birikdirmek üçin ulanylýar. Adatça iki ýarymdan ybarat, degişlilikde açar ýa-da berk ýapyşmak we ş.m. Jübütlemek, işiň dowamynda nädogry önümçilik we gurnama, deformasiýa ýa-da ýylylyk giňelmegi sebäpli iki şahanyň arasyndaky ofsetiň (eksenel ofset, radial ofset, burç ofset ýa-da giňişleýin ofset) öwezini dolup biler; Şeýle hem zarbalary azaltmak, titremäniň siňdirilmegi.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köplenç ulanylýan birikdirmeler standartlaşdyryldy ýa-da kadalaşdyryldy, umuman, diňe birikdirmegiň görnüşini dogry saýlamaly, birikdirmegiň görnüşini we ululygyny kesgitlemeli. Zerur bolanda, ýük göterijiligini barlamak hasaplamasynyň gowşak baglanyşygyna ejiz bolup biler; Tizlik ýokary bolanda, daşky gyradaky merkezden gaçyryş güýji we elastik elementiň deformasiýasy barlanylmaly we balans barlagy geçirilmeli.
Jübütlemäni berk birikdirmek we çeýe birikdirmek iki kategoriýa bölmek bolar.

Ygtybarly birikdirme, iki okuň berk deňleşmegini talap edýän iki okuň deňeşdirilen süýşmegini buferlemek we öwezini dolmak ukybyna eýe däldir. Şeýle-de bolsa, bu hili birikdirme ýönekeý gurluşa, önümçiligiň pes bahasyna we gurnama we sökülmegine eýe. Saklamak aňsat, iki şahanyň has ýokary bitarap bolmagyny üpjün edip biler, geçiriş momenti has uludyr we giňden ulanylýar. Köplenç flanes birikdirmesi, ýeň birikdirmek we sendwiç birikdirmek we ş.m.

Çeýe birikdirmäni inelastik element çeýe birikdirme we çeýe element çeýe birikdirmek diýip bölmek bolar, öňki synp diňe iki okuň deňeşdirilen süýşmesini öwezini dolmak ukybyna eýedir, ýöne titremäni azaltmagy, umumy süýşürijini birleşdirmegi, dişli birikdirmegi, uniwersal birikdirmegi we zynjyry bufer edip bilmez. birikdirmek; Iň soňky görnüşi, iki okuň otnositel süýşmegini öwezini dolmak ukybyna goşmaça, elastik elementleri öz içine alýar, ýöne bufer we nemlendiriji hem bar, ýöne iberilen tork elastik elementleriň güýji bilen çäklendirilýär, adatça çeýe elementlerden çeýe birikdirmek, umumy elastik ýeň gysgyç birikdirmek, elastik pin birikdirmek, kwentin birikdirmek, teker birikdirmek, ýylan bahar birikdirmesi we bahar birikdirmesi we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:


  • Öňki:
  • Indiki: